Hirdetések

December 24-én 10 órától Karácsonyi Istentisztelet

December 24-én 10 órától tartjuk Karácsonyi Istentiszteletünket, melyen Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Naptár

Gyülekezetünk

A gyülekezetet 2003-ban alapították tradícionális hátterű keresztény fiatalok. Lelkipásztunk 2009-től Márkus Szilárd.

Gyülekezetünk nagy hangsúlyt fektet a családosok és a gyermekek támogatására. Alapítványunk üzemeltet például keresztény bölcsődét Bárka Családi Napközi néven. Az Istentisztelet alatt van gyermekfelügyeletet és vasárnapi iskolát is tartunk. Fontosnak tartjuk, hogy az ország legnagyobb lakótelepére csöppenve mécsesként világítsunk az itt élők számára.

Minden hónap utolsó vasárnapján Úrvacsorai Istentiszteletet tartunk, szeretetvendégséggel. Ennek során lehetőségünk van közös étkezésre és beszélgetésre, ismerkedésre. Évente szervezünk gyülekezeti csendes hétvégét. Emellett időnként egyéb programokat is szervezünk pl.: társasjátékozás, piknikezés, kirándulás, kajakozás.

Zeller Máté

Zeller Máté

Márkus Szilárd

Márkus Szilárd - lelkipásztorunk

Alkalmaink

Istentisztelet

Gyülekezeti Istentiszteletünk minden vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik, melyet magyar és angol nyelven tartunk. Az alkalom elején dicsőítünk, majd Biblia tanulmányozás következik. A tanítás után egyéni bizonyságtételekre és imakérésre nyílik lehetőség.

Vasárnapi iskola


Az Istentisztelet ideje alatt a gyermekeknek külön alkalom van 2 különböző korosztály számára is. A nagyobbaknak 6-13 éveseknek különböző kreatív foglalkozásokat tartunk, a kisebbeknek (0-5 évesek) a játszószobában biztosítunk elhelyezést.

Bible Chat

Angol nyelvű beszélgetés a Bibliáról, csütörtökönként 18 órától, nem csak hívőknek! Az aktuális dátumot a naptárban találod.

YoungLife Club

Ifjúsági alkalom magyar és angol nyelven, sok játékkal a 15-18 éves korosztálynak, kéthetente péntekenként 17:30-tól. Az aktuális dátumot a naptárban találod.

Mi a Golgota?

A Golgota Gyülekezet az amerikai eredetű Calvary Chapel magyarországi gyülekezete. Magyarországon 1991 óta működő protestáns felekezet. Bejegyzett egyházként 1994 óta működik. Hazánkban több gyülekezete is van. Igehirdetéseken a fő alapelvünk, hogy a Bibliát versről-versre tanítjuk. Az egyház számos keresztény misszióban vesz részt. Gyülekezeteink ma már megtalálhatóak az ország legtöbb nagy városában, számos településen jelenleg is zajlik új közösségek elindítása.

Az Apostoli Hitvallást

 • Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében és Jézus Krisztusban, az Ő Egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a Mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen

Kulcsfontosságú igeként a Szentírásból

 • János evangéliuma 3:16
  "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
 • 2 Timóteus 3:16
  "A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra és az igazságban való nevelésre."

Továbbá

 • Tudjuk, hogy "töredékes az ismeretünk", ezért a "lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet" elvét valljuk, és az esetleges teológiai különbségek ellenére minden keresztény egyházzal lelki közösségben tudjuk magunkat.

A Szentírás

 • Hisszük, hogy a Biblia a 39 könyvet tartalmazó Ószövetségből és a 27 könyvet tartalmazó Újszövetségből áll. Hisszük, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, és eredeti formájában hibátlan. Tanítása a hit és gyakorlat kérdéseiben mértékadó, az élet minden területéről tett kijelentései megbízhatóak. Hisszük, hogy Isten kijelentése minden szempontból feljebbvaló az emberi kijelentésnél, és hogy az Istentől jövő emberi kijelentések összhangban vannak a Bibliával.

A Háromegy Isten

 • Hiszünk az egyetlen, igaz és tökéletes Istenben, aki örökkévaló Szentháromság - Atya, Fiú, Szentlélek. Hisszük, hogy a mindenható Isten minden élőlény és élettelen dolog Teremtője, Fenntartója és Ura.

Jézus Krisztus

 • Hisszük, hogy Jézus a Krisztus, a megígért és eljött Messiás. Hisszük, hogy benne Isten lett emberré, ezért Jézus teljesen Isten és teljesen ember volt, aki a Szentlélek által fogant, szűztől született, és bűntelen életet élt. Hiszünk csodatételeiben és tanításaiban. Hisszük, hogy helyettünk bűnhődve halt meg a kereszten, kifizetve bűneinkért a váltságdíjat, így Ő a Megváltónk és életünk Ura. Hisszük, hogy harmadnapra testben feltámadt, majd felemeltetett az Atya jobbjára, ahol örökké él, Főpapként közbenjár értünk, és egy napon hatalommal és dicsőségben visszatér a földre, hogy Királyként uralkodjon.

A Szentlélek

 • Hisszük, hogy az Atyától és a Fiútól jött Szentlélek az, aki meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Ő szüli újjá, szenteli meg és teszi képessé a szolgálatra mindazokat, akik hisznek Jézusban. Hisszük, hogy a Szentlélek minden Jézus Krisztusban hívő emberben lakozást vesz, hogy Ő az Egyház Pártfogója, Tanítója és Vezetője, és a szolgálati ajándékok adományozója.

Az ember

 • Hisszük, hogy Isten arra teremtette az embert, hogy Vele közösségben éljen, hogy egyre jobban megismerje és megszeresse, illetve hogy lélekben és igazságban imádja Őt. Hisszük, hogy Isten az embert szabad akarattal ruházta fel, ezért a tetteiért felelősséggel tartozik. Hisszük, hogy az első ember bűnbeesése által minden ember természeténél fogva bűnös, vétkeiben halott, és ítélet alatt áll.

A megváltás

 • Hisszük, hogy üdvösség kizárólag Isten kegyelméből, a Jézus Krisztus befejezett váltságművébe vetett hit által adatik. Hisszük, hogy Jézus minden ember bűnét magára vette, és áldozata minden hívő minden bűnét képes elfedezni. Bár vannak, akik ellenállnak Isten megtérésre hívó szavának, aki megbánja bűneit, és elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának és Urának, az abban a pillanatban bocsánatot nyer bűneire, újjászületik és elpecsételtetik a Szentlélek által, Isten gyermeke lesz, és az örökkévalóságot az Úrral fogja tölteni.

Az egyház

 • Hiszünk az egyetemes egyházban, Krisztus élő lelki Testében, amelynek Ő maga a feje, és minden újjászületett hívő a tagja. Hisszük, hogy az egyház legfontosabb feladata az evangéliumnak a hirdetése és a teljes Biblia tanítása. Hisszük, hogy a gyülekezet vezetéséért a lelkipásztor felelős, akinek Istentől kapott feladata, hogy hűségesen táplálja és szeresse az Ő népét. Hisszük, hogy Isten a pásztor és a gyülekezet szolgálatának a segítésére presbitereket és diakónusokat rendelt.

A szertartások

 • Hisszük, hogy Jézus Krisztus két szertartást hagyott az Egyházra: a keresztelést és az úrvacsorát. Az úrvacsorán csak hívők vehetnek részt, de minden hívőt, így vendégeinket is szeretettel hívjuk Krisztus asztalához. A testét és vérét jelképező kenyérrel és a borral / szőlőlével Jézusra emlékezünk, és váltsághalálát hirdetjük, amíg újra el nem jön.

A végső dolgok

 • Hisszük, hogy halála után minden hívő a mennybe kerül Krisztus jelenlétébe. Hisszük, hogy az utolsó napon Isten megítéli az élőket és a holtakat, örök áldást adva az igazaknak, és el nem múló szenvedéssel fizetve a gonoszaknak. Hisszük, hogy Isten végül új eget és új földet fog teremteni.

Hisszük, hogy a keresztény közösség és szolgálat egyetlen hiteles alapja a krisztusi szeretet, amely hatalmasabb minden felekezeti különbségnél, mert Isten ismeretéből fakad, és az Ő dicséretére indít. Ennek ellenére bizonyos vitatott témákat illetően szükségesnek tartjuk megfogalmazni a saját meggyőződésünket:

A karizmák használatáról

 • Hiszünk a Szentlélek ajándékaiban, ahogy azok a Bibliában megjelennek. Hisszük, hogy az ajándékok ma is működnek, és hogy bibliai irányelvek szerinti használatuk Krisztus testének az építését szolgálja. Hisszük, hogy a Szentlélek legfontosabb ajándéka az a krisztusi szeretet, amely nélkül minden más karizma gyakorlása értéktelen. Hisszük, hogy Jézus Krisztus az odaszánt hívőt Szentlelkével újra meg újra betölti, és így a szolgálat végzésére alkalmassá teszi. Valljuk, hogy a Lélekkel való teltség sokféle módon megnyilvánulhat, és a jele nemcsak egy karizma lehet. Hisszük, hogy a korai egyházhoz hasonlóan mi is rászorulunk a Szentlélek vezetésére, erejére és ajándékaira a keresztény élet és a szolgálat minden területén. A karizmák használatával kapcsolatban azonban alapvetőnek tartjuk, hogy nem emberi szélsőségekre, hanem a Bibliára kell reagálnunk.

Az engesztelés egyetemességéről

 • Hisszük, hogy Jézus Krisztus az egész világ, azaz minden egyes ember bűnéért bűnhődött és minden bűnért váltságot adott. Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Ennek nem mond ellent, hogy csak azok fognak üdvözülni, akik hittel elfogadják az értük adott váltságot.

A kiválasztás és szabad akarat viszonyáról

 • Hisszük, hogy a Biblia a mindenható Isten kiválasztó akaratára és az ember döntési felelősségére egyaránt rámutat. Ugyanakkor hisszük, hogy az ember döntésében a mindenható Isten akarata valósul meg. Ezért aki elveszik, nem okolhatja Istent, aki pedig megmenekül, az mindent Istennek köszönhet.

A hívők megtartatásáról

 • Hisszük, hogy a Biblia Isten megtartó hatalmára és a hívő engedelmességének fontosságára egyaránt rámutat. A hívőnek helyzetétől függően ma is a Biblia bátorító vagy figyelmeztető szavaira van szüksége. Szolgálatának sikeressége vagy csődje nem érinti az üdvösségét.

Az isteni gondviselésről

 • Hisszük, hogy a mindenható Isten szerető gondviselésének nem mond ellent az, hogy a hívő ki lehet téve betegségeknek, szegénységnek és üldöztetésnek.

A szellemi harcról

 • Hisszük, hogy az újjászületett hívőben a Szentlélek lakozik, ezért nem lehetnek benne démonok. Befolyást gyakorolhatnak rá - ha ennek valamilyen módon teret ad -, de Krisztusban ellenállhat nekik.

Média


Feltöltés alatt...


A legfrissebb hangfelvételek meghallgathatók ide kattintva!
Korábbi felvételek feltöltése folyamatban...

A 2021. előtti felvételek meghallgathatók a Youtube-on ide kattintva!


Az énekeskönyvet itt találod.


A vetítőszolgálat oldalát itt találod.Címünk

gyuli_map_help

Megközelítés autóval

 • Óbuda felől

  A 11-es úton vezess el a Pünkösdfürdő utcáig (HÉV-átjáró, Shell-benzinkút). A jelzőlámpánál fordulj jobbra a lakótelep felé, de utána szinte azonnal, 10 méter múlva a 11-es főúttól első párhuzamos utcába balra kanyarodj. A piacot elhagyva, a tizenöt emeletes házak után fordulj a kis zöld szolgáltatóházhoz jobbra (ez az útszakasz kb. 700 méter). Azon az úton a szolgáltatóház végéig érdemes eljönni mert ott vagyunk (a tömb ÉK-i oldalánál).

 • Szentendre, Pomáz és a Megyeri-híd felől

  Az M0-ás (Megyeri híd) csomópontja után az első jelzőlámpánál fordulj balra! A lekanyarodást követően kb. 300 métert kell megtenni a 11-es úttal párhuzamosan, majd újfent kanyarodj balra, amikor meglátod a zöld tetős szolgáltatóházat. Azon az úton a szolgáltatóház végéig érdemes eljönni mert ott vagyunk (a tömb ÉK-i oldalánál).


Tömegközlekedéssel
 • Árpád híd, metróállomás és az Újmegyeri tér között közlekedő 34-es, a Rákospalota felől a Megyeri hídon át érkező 204-es és a Káposztásmegyer érintésével Újpalotáról induló 296 -os busz „Szolgáltatóház” megállója van a legközelebb, de gyülekezetünk megközelíthető a H5-ös HÉV-vel, vagy a 134, 143, 160, 186, 243 és a 204-es buszokkal Békásmegyer HÉV-állomásig, majd a Madzsar József utcán 500 métert gyalogolva.

  A buszmenetrendeket a járatszámra kattintva tudod megtekinteni.